De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt voor inspraak van ouders en personeelsleden in besluiten die het schoolbestuur neemt. De MR heeft een wettelijke basis: iedere school moet er een hebben.

Voor veel beslissingen moet het schoolbestuur eerst advies vragen aan de MR. Voor een aantal belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig. Dit alles is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en het MR-reglement van de Hommel.

De MR vergadert gemiddeld genomen iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar. De data worden via de info en de website bekend gemaakt.  Kom gerust eens!  De notulen van elke vergadering liggen ter inzage bij de secretaris van de MR. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt. In de info en op de website verschijnt periodiek een stukje van de voorzitter over hetgeen besproken is.

Ouders en leerkrachten die vragen hebben kunnen altijd mondeling of schriftelijk contact opnemen met een van de MR-leden. Heeft u ideen voor de MR, dan kunt u deze in de MR-bus deponeren die in de aula hangt.

Ook heeft de MR een e-mail adres nl.: mr@bsdehommel.nl


Samenstelling Medezeggenschapsraad 2017-2018

Ouders:  

Marty Arts                                     Rene Keijsers Willemieke Versteegen    
Natascha de Klein Michelle van Nisselroy        
     

Leerkrachten:

Marian Bonants
(groep 5B, secretaris)          
Annelies Cuppen  
(groep 4A)                        
Jolanda Duijf
(groep 6B)
                              
Elsbeth van Wunnik
(groep 5A)
Joanne Zintel
(groep 1-2B)
 


Vergaderingen
De vergaderdata staan vermeld op de kalender. Alle vergaderingen zijn openbaar.
Ouders kunnen de notulen van de MR-vergaderingen opvragen bij de secretaris.

Vergaderingen:   do  28-09-2017        di  24-10-2017        wo  15-11-2017        ma  11-12-2017
                               do  18-01-2018       di  20-02-2018        ma  19-03-2018        ma  16-04-2018
                               wo  16-05-2018       di  12-06-2018                       

Jaarverslag

Het jaarverslag 2016-2017 geeft een overzicht van de activiteiten van de MR.


De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De Hommel valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOV).
Hierbij zijn veertien basisscholen en n speciale basisschool aangesloten. De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum.
 Er is sprake van een gezamenlijk beleid dat vanuit SPOV wordt aangestuurd. Uiteraard geldt ook hier de WMS. Omdat het een enorm karwei zou worden om al die MR-en van al die scholen te laten vergaderen, instemmen en adviseren is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR).

Iedere school heeft een vertegenwoordiger van de school in de GMR zitten. Onze vertegenwoordiger is Annelies Cuppen.