De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) zorgt voor inspraak van ouders en personeelsleden in besluiten die het schoolbestuur neemt. De MR heeft een wettelijke basis: iedere school moet er een hebben.

Voor veel beslissingen moet het schoolbestuur eerst advies vragen aan de MR. Voor een aantal belangrijke besluiten is instemming van de MR nodig. Dit alles is geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) en het MR-reglement van de Hommel.

De MR vergadert gemiddeld genomen iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar. De data worden via de info en de website bekend gemaakt.  Kom gerust eens!  De notulen van elke vergadering liggen ter inzage bij de secretaris van de MR. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt. In de info en op de website verschijnt periodiek een stukje van de voorzitter over hetgeen besproken is.

Ouders en leerkrachten die vragen hebben kunnen altijd mondeling of schriftelijk contact opnemen met een van de MR-leden. Heeft u ideen voor de MR, dan kunt u deze in de MR-bus deponeren die in de aula hangt.

Ook heeft de MR een e-mail adres nl.: mr@bsdehommel.nl


Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018-2019

Ouders:  

Marty Arts                                     Martijn Gommers Willemieke Versteegen    
Henk van den Heuvel Michelle van Nisselroy        
     

Leerkrachten:

Marian Bonants                   
(secretaris)          
Irma Nooder            
                       
Jolanda Duijf
                          

 
Joanne Zintel        
 
Linda van Leuken


Vergaderingen
De vergaderdata staan vermeld op de kalender. Alle vergaderingen zijn openbaar.
Ouders kunnen de notulen van de MR-vergaderingen opvragen bij de secretaris.

Vergaderingen:   do  06-09-2018        di  23-10-2018        wo  21-11-2018        ma  17-12-2018
                               ma 21-01-2019       do 14-02-2019        do  21-03-2019        do  11-04-2019
                               di  14-05-2019        wo  12-06-2019                       
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De Hommel valt onder het bestuur van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio (SPOV).
Hierbij zijn veertien basisscholen en n speciale basisschool aangesloten. De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum.
 Er is sprake van een gezamenlijk beleid dat vanuit SPOV wordt aangestuurd. Uiteraard geldt ook hier de WMS. Omdat het een enorm karwei zou worden om al die MR-en van al die scholen te laten vergaderen, instemmen en adviseren is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR).

Iedere school heeft een vertegenwoordiger van de school in de GMR zitten. Onze vertegenwoordiger is Annelies Cuppen.