De Oudervereniging (OV)

De Oudervereniging is een vereniging waarvan de ouders van de leerlingen lid zijn als zij de ouderbijdrage (contributie) betalen. De hoogte van de contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt gebruikt voor het organiseren van allerlei activiteiten voor de leerlingen in opdracht van en in samenwerking met de school.
Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit de klassenouders. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerkracht bij het organiseren van activiteiten voor de betreffende groep en regelen waar nodig verdere ouderhulp. De klassenouders kiezen uit hun midden een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen samen het dagelijks bestuur. Alle bestuursleden zitten 4 jaar in het bestuur. Dit termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd.
Het dagelijks bestuur bestaat uit: Amy van Lierop (voorzitter), Nicole Wijnhoven (penningmeester en ledenadministratie), Maud van Arsen (secretaris) en Hilke Price (vice-voorzitter).
Een keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde en te voeren beleid. Het bestuur komt 5 6 keer per jaar bijeen om lopende zaken te regelen en te evalueren. Aan het begin van het schooljaar worden de bestuursleden verdeeld over de verschillende commissies. Elke commissie draagt de verantwoording voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taak.
De vrijwillige ouderbijdrage van 17,-(contributie) wordt in oktober gend via automatische incasso. Dit is inclusief de bijdrage voor de traktatie met verjaardagen) Bij ouders die niet via automatische incasso betalen, wordt 2,50 administratiekosten per betaling in rekening gebracht.
De oudervereniging int ook het geld voor het schoolfruit 15,- Dit bedrag wordt in september per automatische incasso gend.
Voor vragen over de inning van de gelden voor de ouderbijdrage en het schoolreisje kunt u contact opnemen met Nicole Wijnhoven.
Ook de inning van de schoolreisgelden (20,-)en het schoolkamp van groep 8 (52,50) vindt plaats per automatische incasso in april.
Exploitatieoverzichten en de begroting liggen ter inzage bij de penningmeester.
Heeft u ideen voor de OV en/of vragen, dan kunt u deze kwijt via ovadmin@bsdehommel.nl.
Traditie is dat er ieder jaar door een groot aantal kinderen wordt deelgenomen aan de avondvierdaagse van Venray. De organisatie voor de deelnemende kinderen vanuit onze school is in handen van de oudervereniging. Daarnaast helpt de OV ook mee met de organisatie van de herfstwandeling, Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, de sportdagen en de schoolreizen.Samenstelling Oudervereniging 2017 - 2018

Functie Groep Naam
lid 1/2A Kimberley Augustijn
lid 1/2B Claire van Wees
lid 1/2C Tamara Broers
lid 3A vacature
lid 3B Jessica Werkman
penningmeester 3A Nicole Wijnhoven
vice-voorzitter 4B Hilke Price
lid 4B Daisy van Maris
lid 5A Cindy Roex
lid 5B Aisha Meijs
lid 6A Marcel Roffers
voorzitter 6B Amy van Lierop
lid 7A Marieke van den Munckhof
lid 7B Manuele Bron
secretaris 8A Maud van Arsen
lid 8B Laura Arts